OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI położonej w Wadowicach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Piotr Kierczak na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2023 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem:

Wadowice, pl. Jana Pawła II 13

odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości druga licytacja nieruchomości gruntowej o pow. 0,0888 hazabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej pod adresem: 34-100 Wadowice, ul. Niwy 33, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1W/00030548/2, stanowiącej własność dłużnika Jacka Urbasia.

Nieruchomość ma kształt regularny o wymiarach ok. 18 m x 48 m, jest zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz ogrodzona. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącz energetyczny, wodociągowy, gazowy oraz szambo na ścieki. Od strony północno-zachodniej nieruchomość przylega do ul. Niwy o nawierzchni asfaltowej, z której ma urządzony zjazd. Będący częścią składową nieruchomości budynek mieszkalny jednorodzinny został wybudowany ok. 1992 r. Budynek jest wolnostojący, niepodpiwniczony, składa się z parteru, poddasza użytkowego oraz nieużytkowego strychu. Budynek ma wymiary zewnętrzne ok. 14 m x 12 m oraz wysokości ok. 8 m, pow. użytkowa to 185,98 m2. Stan techniczny budynku oceniony został przez biegłego rzeczoznawcę sądowego jako przeciętny. Budynek został wybudowany ok. 30 lat temu, nie zaobserwowano uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych budynku. Na dzień wyznaczenia terminu licytacji nieruchomość jest niezamieszkała. Budynek posadowiony na działce nie jest ujawniony w dziale I-O księgi wieczystej. Nadto w archiwum Starostwa Powiatowego w Wadowicach nie odnaleziono dokumentów dotyczących udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego oraz oddania do użytku przedmiotowego budynku.

Suma oszacowania wynosi 539 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa jednej drugiej sumy oszacowania i wynosi 269 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. w wys. 53 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 85 16001462 1823 1454 7000 0003

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Oględziny nieruchomości z komornikiem odbędą się w dniu 06.04.2023 r. o godz. 10.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.