OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI położonej w Leńczach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Piotr Kierczak na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2023 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika pod adresem:

Wadowice, pl. Jana Pawła II 13

odbędzie się w trybie uproszczonej egzekucji z nieruchomości pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Leńczach (34-142 Leńcze), dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1W/00106359/4, będącej własnością dłużnika: PIOTR WAGA.

Nieruchomość gruntowa kształt nieregularny, o wymiarach ok. 40 x 50 m. Teren nieruchomości jest w równy, z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Nieruchomość jest nieogrodzona, porośnięta trawą oraz częściowo utwardzona. Nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci uzbrojenia: energetycznej, wodociągowej i gazowej. W najbliższej okolicy brak sieci kanalizacyjnej. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, natomiast fizycznie dojazd odbywa się poprzez działkę nr 2427, która przylega do drogi powiatowej i ma z niej urządzony zjazd. Nieruchomość przecięta jest napowietrzną linią energetyczną niskiego napięcia. Na terenie nieruchomości znajdują się fundamenty betonowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Budowa jest obecnie w trakcie realizacji, prowadzona jest na podstawie pozwolenia na budowę nr 488/2020 z dnia 22.06.2020 r. Projektowana powierzchnia użytkowa budynku 156,90 m2.

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi105 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. w wys. 14 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 85 16001462 1823 1454 7000 0003

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).
Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.