OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONEJ EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI położonej w Zawadce

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Piotr Kierczak, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie  Km 1250/22 w dniu 15-09-2023 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem:

             Wadowicepl. Jana Pawła II 13

rozpocznie się w trybie ustalonym  w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)  pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nie oddanym do użytku, położonej w miejscowości Zawadka, gm. Wadowice (działka nr 64/5), dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1W/00035061/9, będącej własnością dłużnika: SŁAWOMIR PALUCHOWSKI.

Działka ma kształt regularny o wymiarach ok. 16 m x 30 m i powierzchni 0,057 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Teren przy budynku jest ogrodzony (łącznie z sąsiednią działką nr 46/7 stanowiącą własność osoby trzeciej) oraz niezagospodarowany, porośnięty trawą, z tłuczniowym podjazdem. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz gazową. Od strony północnej nieruchomość przylega do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, z której ma urządzony bezpośredni zjazd. Będący częścią składową nieruchomości budynek mieszkalny jednorodzinny, został wybudowany w ostatnich latach. Parterowy, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, wymiary zewnętrzne ok. 9 m x 8 m oraz wysokość ok. 5 m. Budynek został wybudowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie został zgłoszony do użytkowania. Stan techniczny budynku ocenia się jako bardzo dobry. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 68,78 m2. W stosunku do dokumentacji projektowej wykonano dodatkowe wejście od strony wschodniej. Z uwagi na fakt, iż ściana budynku z dodatkowymi drzwiami zlokalizowana jest w odległości ok. 3,5 m od granicy działki, drzwi te należy zamurować, lub dokupić sąsiednią działkę nr 64/7 o pow. 0,00161 ha.

Suma oszacowania wynosi 417 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 312 750,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. w kwocie 41 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
85 16001462 1823 1454 7000 0003

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.